استفاده از ظرفیت های گردشگری در تحقق برنامه های تولید و اشتغال (9)

دبیر کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی استان البرز گفت: در شرایط اقتصادی کشور و با تاکید به شعار سال جدید از سوی مقام معظم رهبری (تولید و اشتغال) و اقتصاد مقاومتی، صنعت گردشگری نقش بسزایی در تحقق این شعار  دارد.

استفاده از ظرفیت های گردشگری در تحقق برنامه های تولید و اشتغال

دبیر کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی استان البرز گفت: در شرایط اقتصادی کشور و با تاکید به شعار سال جدید از سوی مقام معظم رهبری (تولید و اشتغال) و اقتصاد مقاومتی، صنعت گردشگری نقش بسزایی در تحقق این شعار  دارد.

استفاده از ظرفیت های گردشگری در تحقق برنامه های تولید و اشتغال (2)

دبیر کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی استان البرز گفت: در شرایط اقتصادی کشور و با تاکید به شعار سال جدید از سوی مقام معظم رهبری (تولید و اشتغال) و اقتصاد مقاومتی، صنعت گردشگری نقش بسزایی در تحقق این شعار  دارد.

استفاده از ظرفیت های گردشگری در تحقق برنامه های تولید و اشتغال (3)

دبیر کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی استان البرز گفت: در شرایط اقتصادی کشور و با تاکید به شعار سال جدید از سوی مقام معظم رهبری (تولید و اشتغال) و اقتصاد مقاومتی، صنعت گردشگری نقش بسزایی در تحقق این شعار  دارد.

استفاده از ظرفیت های گردشگری در تحقق برنامه های تولید و اشتغال (4)

دبیر کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی استان البرز گفت: در شرایط اقتصادی کشور و با تاکید به شعار سال جدید از سوی مقام معظم رهبری (تولید و اشتغال) و اقتصاد مقاومتی، صنعت گردشگری نقش بسزایی در تحقق این شعار  دارد.

صفحه1 از2

کليه حقوق اين سايت برای اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی البرز محفوظ می باشد.

طراحی و توسعه : شرکت مهرارقام رایانه

تست